Giới Thiệu

GIỚI THIỆU VIBCA 
Hiệp hội Gốm sứ xây dựng Việt Nam


Hiệp hội Gốm sứ xây dựng Việt Nam là một tổ chức nghề nghiệp, phi chính phủ, tự nguyện, được thành lập theo Quyết định số 41/1999/QĐ - BTCCBCP ngày 04-10-1999 của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban tổ chức cán bộ Chính phủ.

Hiện nay VIBCA bao gồm gần 100 thành viên là các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực gốm sứ xây dựng, trong đó có những thành viên liên kết là các cơ quan nghiên cứu, tư vấn, sản xuất và chế tạo cơ khí­.

VIBCA hiện là thành viên của Hiệp hội Gốm sứ Công nghiệp châu Á CICA và có mối quan hệ thân thiết với các Hiệp hội Gốm sứ của các nước trong khu vực châu Á và trên thế giới.

Mục tiêu của Hiệp hội Gốm sứ xây dựng Việt Nam:
- Tập hợp, liên kết các doanh nghiệp, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất và kinh doanh, thông tin khoa học và thị trường giá cả, tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển thuận lợi, đúng hướng, chống lại mọi xu hướng không lành mạnh trong sản xuất và cạnh tranh trên thị trường, góp phần phát triển ngành gốm sứ xây dựng Việt Nam, hội nhập vào khu vực và thế giới. 

- Bảo vệ lợi ích chung, quyền lợi chính đáng của các doanh nghiệp hội viên trước pháp luật trên cơ sở hợp tác, phân công về nghiên cứu, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

- Tư vấn cho Nhà nước về các chủ trương chính sách, chế độ phù hợp để phát triển ngành đúng hướng, đáp ứng đòi hỏi của thị trường có điều tiết.