Tình hình sản xuất - xuất nhập khẩu sản phẩm và nguyên liệu gốm sứ xây dựng Việt Nam năm 2009

1/26/2016 9:41:53 AM

I. Tình hình sản xuất gốm sứ năm 2009

1. Công suất các nhà máy sản xuất gạch ceramic, granite, cotto (triệu m2)

2. Công suất các nhà máy sản xuất sứ vệ sinh 2009 (Sản phẩm)

II. Xuất nhập khẩu gạch ốp lát, sứ vệ sinh và nguyên liệu năm 2009

1. Xuất khẩu 2009

2. Nhập khẩu 2009
(Nội dung chi tiết xem trên tạp chí Gốm sứ xây dựng số 60 -Tháng 3/2010)